Předměty a dobrovolné kroužky

Zde můžete vidět seznam předmětů, které se na naší základní škole vyučují.

1. stupeň: - Český jazyk2. stupeň: - Český jazyk a literatura
- Anglický jazyk- Anglický jazyk
- Matematika- Německý jazyk
- Informatika- Ruský jazyk
- Prvouka- Matematika
- Přírodověda- Informatika
- Vlastivěda- Dějepis
- Hudební výchova- Občanská výchova
- Výtvarná výchova- Fyzika
- Tělesná výchova- Chemie
- Pracovní činnosti- Zeměpis
- Biologie
- Hudební výchova
- Výtvarná výchova
- Výchova ke zdraví
- Tělesná výchova

Zde nabízíme dva volitelné kroužky:

Přírodní vědy - fyzika, technika, biologie

Sportovky - atletika, gymnastika, míčové sporty